top of page

Kde nás najdete ? 

Pánská kosmetika Kristýna Vítová 

Vojtěšská 324, Neratovice

Vchod z ul. Ed Urxe (naproti Topaz fitness) 

Parkování před salonem.

Děkujeme za odeslání!

+420 777 223 396

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI Kristýna Vítová - Pánská kosmetika Praha

 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Společnost Kristyna Vítová, se sídlem Vojtěšská 324, Neratovice , IČO 17340837 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 365689/MSPH („Společnost“), vydává tyto obchodní podmínky („Podmínky“), které upravují podmínky poskytování Služeb Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou následující: Adresa Vojtěšská 324 Neratovice, 277 11,  info@panskakosmetika.com Společnost poskytuje Služby ve své provozovně na následující adrese („Provozovna“): Adresa Vojtěšská 324? Neratovice.  Práva a povinnosti Společnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

 2 NABÍDKA PRODUKTŮ A SLUŽEB
Společnost poskytuje ve své Provozovně kadeřnické, kosmetické a další související služby („Služby“), o jejichž dostupnosti, cenových a platebních podmínkách se můžete informovat v Provozovně nebo na webových stránkách Společnosti. Společnost ve své Provozovně prodává doplňkové produkty, o jejichž dostupnosti, cenových a platebních podmínkách se můžete informovat v Provozovně. Společnost rovněž prodává ve své Provozovně poukazy, které opravňují jejich držitele k využití Služeb odpovídajících popisu na takovémto poukazu („Voucher“). Platnost Voucherů je 6 měsíců od jejich zakoupení. Platností Voucheru se rozumí možnost provedení Služeb. Pokud se zákazník neobjedná k provedení příslušné Služby na termín do 6 měsíců od pořízení Voucheru, stává se Voucher neuplatnitelným a zákazník nemá nárok na jeho vrácení, prodloužení platnosti nebo jinou formu uplatnění vůči Společnosti či na jakékoliv náhradní plnění od Společnost. 

3 OBJEDNÁVKA SLUŽEB
Objednání lze provést následujícími způsoby: 3.1.1 telefonicky na telefonním čísle uvedeném v Úvodních ustanoveních Podmínek nebo jiném telefonním čísle uvedeném na stránkách Společnosti nebo v provozovně Společnosti; a 3.1.2 prostřednictvím on-line rezervačního formuláře na webových stránkách Společnosti. Objednání Služeb je závazné a je možné ho zrušit nejpozději do 24 hodin před objednaným časem poskytování Služeb. 

 4 REKLAMACE
Reklamace Služeb se řídí reklamačním řadem Společnosti, který je dostupný na webových stránkách Společnosti a v Provozovně. 

5 CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Aktuální ceník Služeb je k dispozici na webových stránkách Společnosti a v Provozovně. K úhradě za Služby lze využít hotovost nebo platební kartu. 

6 ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto Podmínky, jakož i vztah mezi zákazníky a Společností se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto Podmínek anebo vztahu mezi zákazníkem a Společností budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společnost je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv změnit. V takovém případě Společnost vždy nahraje aktuální znění Podmínek na své webové stránky. Tyto Podmínky byly vydané Společností dne 1.6.2022 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto Podmínek, prosím kontaktujte nás na emailovou adresu uvedenou v Úvodních ustanoveních těchto Podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2022

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

SPOLEČNOSTI Kristýha Vítová 

Společnost Kristyna Vítová, se sídlem Vojtěšská 324, Neratovice , IČO 17340837 („Společnost“) vydává tyto zásady ochrany soukromí („Zásady“), které popisují zásady ochrany osobních údajů zákazníků Společnosti. Správcem osobních údajů zákazníků je Společnost („Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou následující: Adresa : Vojtěšská 324, Neratovice, 277 11 info@panskakosmetika.com

 2 ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Společnosti z následujících důvodů:
2.1.1 pro účely poskytování služeb (plnění smlouvy);
2.1.2 pro účely registrace v našem věrnostním programu;
a 2.1.3 na základě oprávněného zájmu správce.

Pro účely poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje:
2.2.1 identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození);
a 2.2.2 komunikační údaje (e-mail, telefon)

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vaší poslední návštěvy naší Společnosti. Takto poskytované osobní údaje nebudeme využívat k žádnému jinému účelu, než je poskytování služeb.

Pro účely registrace v našem věrnostním programu zpracováváme následující osobní údaje:
2.3.1 identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození);
a 2.3.2 komunikační údaje (e-mail, telefon) Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vaší poslední návštěvy naší Společnosti. V případě že nebudete nadále chtít být účastníky našeho věrnostního programu, máte možnost se z něj kdykoliv odhlásit a my tyto osobní údaje odstraníme z našeho systému, který využíváme pro účely vedení evidence účastníků věrnostního programu. Na základě oprávněného zájmu zpracováváme následující osobní údaje:
2.4.1 identifikační údaje (jméno, příjmení);
a 2.4.2 komunikační údaje (e-mail, telefon) Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vaší poslední návštěvy naší Společnosti a užíváme je především pro účely nabízení služeb, které u naší Společnosti 2 využíváte nebo jste v minulosti využil. V případě že nebudete chtít dostávat jakékoliv další obchodní sdělení, máte možnost se z jejich odběru kdykoliv odhlásit a my tyto osobní údaje odstraníme z našeho systému, který využíváme pro účely vedení evidence osob, kterým zasíláme obchodní sdělení.

3 ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme Vaše osobní údaj automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti, osobám spolupracujícím se Společností či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme uchováváme v zabezpečeném systému, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci a osoby spolupracující se Společností. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se konkrétních zpracovatelů Vašich osobních údajů, obraťte se na naší e-mailovou adresu.

4 INFORMACE O UŽÍVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU MONITORUJÍCÍHO PROSTORY
V prostorách naší Společnosti je instalován kamerový systém, jehož provoz je neustálý a dochází k nahrávání záznamu, který se uchovává po dobu čtrnácti (14) dnů. Účelem monitorování je ochrana majetku Společnosti a zdraví osob nacházejících se v monitorovaných prostorách. K záznamu se nepřistupuje, pokud neexistuje vážný důvod pro jeho přehrání a uchování kopie.

5 COOKIES
Na webových stránkách Společnosti využíváme cookies. Cookies jsou soubory, které internetové stránky ukládají ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si díky tomu pamatují Vaše preference a umožňují personalizovat webové stránkách pro Vaše pohodlí. Pokud nebudete mít zájem o personalizaci našich webových stránek, můžete zakázat ukládání cookies do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Zákaz ukládání cookies můžete provést ve Vašem internetovém prohlížeči.

6 VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva, která můžete kdykoliv využít:
6.1.1 právo na přístup k osobním údajům;
6.1.2 právo na opravu, resp. doplnění;
6.1.3 právo na výmaz;
6.1.4 právo na omezení zpracování;
6.1.5 právo na přenositelnost údajů;
6.1.6 právo vznést námitku;
6.1.7 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
a 6.1.8 právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Zásady byly vydané Společností dne 1.5.2020 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailovou adresu uvedenou v Úvodních ustanoveních těchto Zásad.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 6. 2022

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Společnost 
Kristýna Vítová, se sídlem Vojtěšská 324, Neratovice , IČO 17340837 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 365689/MSPH („Společnost“), vydává tento reklamační řád („Reklamační řád“), který upravuje reklamace Služeb Společnosti.

 Kontaktní údaje Společnosti jsou následující:
Adresa: Vojtěšská 324, Neratovice 277 11
E-mail: info@panskakosmetika.com

 Společnost poskytuje Služby ve své provozovně na následující adrese („Provozovna“):
Adresa: K Barrandovu 8, Praha 5 - Tuzesx Barber Shop 
Telefon: +420 723 123 415

 Práva a povinnosti Společnosti ve vztahu k zákazníkům při poskytování Služeb, které nejsou výslovně upraveny v tomto Reklamačním řádu jsou upraveny obchodními podmínkami a/nebo se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

 Tento Reklamační řád se vztahuje pouze na Služby poskytované zaměstnanci Společnosti. V Provozovně mimo zaměstnanců Společnosti poskytují služby rovněž osoby spolupracující se Společností. Podmínky reklamací Služeb poskytovaných osobami spolupracujícími se Společností nejsou Společností řešeny tímto Reklamačním řádem, ale jsou předmětem úpravy přímo ve vztahu mezi zákazníkem a příslušnou osobou spolupracující se Společností.

2 NABÍDKA SLUŽEB
Společnost prostřednictvím svých zaměstnanců poskytuje v Provozovně kadeřnické, kosmetické a další související služby („Služby“), o jejichž dostupnosti, cenových a platebních podmínkách se můžete informovat v Provozovně nebo na webových stránkách Společnosti.

3 REKLAMACE SLUŽEB
Podle charakteru poskytovaných Služeb existují dva typy poskytovaných Služeb ve vztahu k možnosti jejich reklamace:
3.1.1 Služby, jejichž konečnou podobu může zákazník posoudit již při ukončení poskytování Služeb – např. střih (“Finální Služby”);
a 3.1.2 Služby, jejichž podoba se může působením času a jiných okolností měnit a jejichž konečná podoba je známá až po určitém čase – např. barvení (“Ostatní Služby”).

 U Finálních Služeb má zákazník možnost uplatnit reklamaci před ukončením poskytování Služeb, a to formou opravy Služby či jejím doplněním.

Na pozdější reklamace není možné brát zřetel.

Reklamační řád je platný od 1. 6. 2022

bottom of page